รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การออกแบบและเทคโนโลยี 3

การออกแบบและเทคโนโลยี 3

ว32029 การออกแบบและเทคโนโลยี 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 1

วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 1

ว30105 วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4